श्रीकृष्ण १०८ नाम संस्कृत, 108 Names of Lord Sri Krishna Kṛṣṇa Aṣṭōttara śatanāmāvali

108 Names of Lord Krishna

 श्रीकृष्ण १०८ नाम संस्कृत


ॐ कृष्णाय नमः।

ॐ कमलनाथाय नमः।

ॐ वासुदेवाय नमः।

ॐ सनातनाय नमः।

ॐ वसुदेवात्मजाय नमः।

ॐ पुण्याय नमः।

ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः।

ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।

ॐ यशोदावत्सलाय नमः।

ॐ हरिये नमः।

ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा

सङ्खाम्बुजायुदायुजाय नमः।

ॐ देवाकीनन्दनाय नमः।

ॐ श्रीशाय नमः।

ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः।

ॐ यमुनावेगासंहारिणे नमः।

ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः।

ॐ पूतनाजीवितहराय नमः।

ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः।

ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः।

ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।

ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः।

ॐ नवनीतनटनाय नमः।

ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः।

ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः।

ॐ त्रिभङ्गिने नमः।

ॐ मधुराकृतये नमः।

ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः।

ॐ गोविन्दाय नमः।

ॐ योगिनांपतये नमः।

ॐ वत्सवाटिचराय नमः।

ॐ अनन्ताय नमः।

ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः।

ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः।

ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः।

ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः।

ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः।

ॐ गोपगोपीश्वराय नमः।

ॐ योगिने नमः।

ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः।

ॐ इलापतये नमः।

ॐ परंज्योतिषे नमः।

ॐ यादवेंद्राय नमः।

ॐ यदूद्वहाय नमः।

ॐ वनमालिने नमः।

ॐ पीतवसने नमः।

ॐ पारिजातापहारकाय नमः।

ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः।

ॐ गोपालाय नमः।

ॐ सर्वपालकाय नमः।

ॐ अजाय नमः।

ॐ निरञ्जनाय नमः।

ॐ कामजनकाय नमः।

ॐ कञ्जलोचनाय नमः।

ॐ मधुघ्ने नमः।

ॐ मथुरानाथाय नमः।

ॐ द्वारकानायकाय नमः।

ॐ बलिने नमः।

ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः।

ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः।

ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः।

ॐ नरनारयणात्मकाय नमः।

ॐ कुज्ज कृष्णाम्बरधराय नमः।

ॐ मायिने नमः।

ॐ परमपुरुषाय नमः।

ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः।

ॐ संसारवैरिणॆ नमः।

ॐ कंसारयॆ नमः।

ॐ मुरारयॆ नमः।

ॐ नाराकान्तकाय नमः।

ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः।

ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः।

ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः।

ॐ दुर्यॊधनकुलान्तकाय नमः।

ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः।

ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।

ॐ सत्यवाचॆ नमः।

ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः।

ॐ सत्यभामारताय नमः।

ॐ जयिनॆ नमः।

ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः।

ॐ विष्णवॆ नमः।

ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः।

ॐ जगद्गुरवॆ नमः।

ॐ जगन्नाथाय नमः।

ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः।

ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः।

ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः।

ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः।

ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः।

ॐ पार्थसारथये नमः।

ॐ अव्यक्ताय नमः।

ॐ गीतामृत महोदधये नमः।

ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित

श्री पदाम्बुजाय नमः।

ॐ दामॊदराय नमः।

ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।

ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः।

ॐ नारायणाय नमः।

ॐ परब्रह्मणॆ नमः।

ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः।

ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहारकाय नमः।

ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः।

ॐ तीर्थकृते नमः।

ॐ वॆदवॆद्याय नमः।

ॐ दयानिधयॆ नमः।

ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः।

ॐ सर्वग्रह रुपिणॆ नमः।

ॐ परात्पराय नमः।


108 Names of Lord Sri Krishna

Kṛṣṇa Aṣṭōttara śatanāmāvali

 

Lord Sri Krishna श्रीकृष्ण १०८ नाम संस्कृत, 108 Names of Lord Sri Krishna Kṛṣṇa Aṣṭōttara śatanāmāvali श्रीकृष्ण १०८ नाम संस्कृत, 108 Names of Lord Sri Krishna Kṛṣṇa Aṣṭōttara śatanāmāvali SriKrishna1


Om Krishnāya Namah

Om Kamalnāthāya Namah

Om Vasudevāya Namah

Om Sanātanāya Namah

Om Vasudevātmajāya Namah

Om Punyāya Namah

Om Lilā-mānush-vigrahāya Namah

Om Shrivatsa kausthubadharāya Namah

Om Yashodā vatsalāya Namah

Om Hariye Namah

Om Chaturbujātt-chakrāsi-gada-

Shakhāmbujā yudāyujāya Namah

Om Devakinandanāya Namah

Om Shrisāya Namah

Om Nandagopa Priyātmajāya Namah

Om Yamunāvegā samhārine Namah

Om Balabhadra Priyanujāya Namah

Om Putanājivitaharāya Namah

Om Shakatāsura bhanjanāya Namah

Om Nandavraja janānandine Namah

Om Sachidānand vigrahāya Namah

Om Navanit viliptāngāya Namah

Om Navanita-natanāya Namah

Om Muchukunda Prasādakāya Namah

Om Shodashastri sahasreshāya Namah

Om Tribhangine Namah

Om Madhurākrutaye Namah

Om Shukavagamritābdindave Namah

Om Govindāya Namah

Om Yogināmpataye Namah

Om Vatsavāti charāya Namah

Om Anantāya Namah

Om Dhenukāsura-bhanjanāya Namah

Om Trni-Krta-Trnāvartāya Namah

Om Yamalārjuna bhanjanāya Namah

Om Uttalottālabhetre Namah

Om Tamāla-shyāmalā-krutiye Namah

Om Gopa Gopishwarāya Namah

Om Yogine Namah

Om Koti-surya-samaprabhāya Namah

Om Ilāpataye Namah

Om Param jyotishe Namah

Om Yādavendrāha Namah

Om Yadudvahāya Namah

Om Vanamāline Namah

Om Pita vasane Namah

Om Pārijātāpa Hārakāya Namah

Om Govardhanāchalo Dhartre Namah

Om Gopālāya Namah

Om Sarva pālakāya Namah

Om Ajāya Namah

Om Niranjanāya Namah

Om Kāmajanakāya Namah

Om Kanjalochanāya Namah

Om Madhughne Namah

Om Mathurānāthāya Namah

Om Dvārakānāyakāya Namah

Om Baline Namah

Om Vrindāvanānta sanchārine Namah

Om Tulasidāma bhushanāya Namah

Om Syamantaka-maner-hartre Namah

Om Narnārāyanātmakāya Namah

Om Kubja Krishnāmbaradharāya Namah

Om Māyine Namah

Om Paramapurushāya Namah

Om Mushtikāsura-Chānura-

malla-yuddha-vishāradāya Namah

Om samsāra-vairine Namah

Om Kamsāraye Namah

Om Murāraye Namah

Om Nārākāntakāya Namah

Om Anādi brahmachārine Namah

Om Krishnāvyasana-karshkāya Namah

Om Shishupāla-shirashchhettre Namah

Om Duryodhana-kulāntakāye Namah

Om Vidurākrura-varadāya Namah

Om Vishvarupa-pradarshakāya Namah

Om Satyavāche Namah

Om Satya sankalpāya Namah

Om Satyabhāmāratāya Namah

Om Jayine Namah

Om Subhadrā purvajāya Namah

Om Vishnave Namah

Om Bhishma mukti Pradāyakāya Namah

Om Jagadgurave Namah

Om Jagannāthāya Namah

Om venu-ndāa-vishāradāya Namah

Om Vrishabhāsura vidhvamsine Namah

Om Bānāsura karāntakāya Namah

Om Yudhishthira pratishthātre Namah

Om Barhi Barhāvatamsakāya Namah

Om Pārthasārthaye Namah

Om Avyaktāya Namah

Om Gitāmrita Mahodadhaye Namah

Om Kaliyaphani-Mānikya-ranjita-

Sri-padāmbujāya Namah

Om Dāmodarāya Namah

Om Yajnabhoktre Namah

Om Dānavendra Vināshakāya Namah

Om Nārāyanāya Namah

Om Parabrahmane Namah

Om Pannagāshana vāhanāya Namah

Om Jalakridā samāsakta

Gopivastrā pahārakāya Namah

Om Punya-Shlokāya Namah

Om Tirthakrute Namah

Om Vedvedhyāye Namah

Om Dayānidhaye Namah

Om Sarvabhutātmakāya Namah

Om Sarvagraha rupine Namah

Om Parātparāya Namah


पंडित ईश्वर शर्मा
Ishwar Maharaj – 
Pandit Ishwar Sharma
Hindu Priest, Hong Kong

Hong Kong Address : P.O.Box 12637, Central, Hong Kong
E-mail: [email protected]
Hong Kong Mobile : 9498 7557


Hindu Community : Ceremonies, rites, and rituals are performed by Ishwar Maharaj – Pandit as and when required for those devotees in need for different poojas and prayers.