Jhulelal Aarti and Palao

Ishwar Maharaj Jhulelal Leave a Comment

ĀRTĪ SHREE LĀLSAĪ JHULELĀL JĪ

Varu dev, Jal dev JhulelāIsh dev

Saviour of Sindhīs!

Jhulelal-Sai Jhulelal Aarti and Palao Jhulelal Aarti and Palao Jhulelal Sai

Om jai Dulaha Devā, swamī jai Dulaha Devā,

Pujā kana thā premī, sidik rakhī sevā! Om jai…

Tuhinje dar te keyī, sajaṇ achan sawālī,

Dān vaṭhan sabh dil sa, kon diṭhum khālī! Om jai…

Andhiran khe deyī akhiyun, dukhiyan khe dāru,

Mana jun pāye muradon, sevak kan sārah! Om jai…

Phal phul mevā sabjiyon, pokhun manjh pachan,

Tuhinje meher mayā sa, anna apār thiyan! Om jai…

Jyoti jage thē jag mein, Lālaṇ tuhinjī lālī,

Amarlāl auch asā vaṭ, hey vas jā wālī! Om jai…

Jag jā jeev sabhei, pāṇiyan bin pyāsā,

Jhulelāl ānand karo, karo puraṇ āshā! Om jai…

Palao Pāyo Panjirā Gāyo

1) Achan je Āsa kare, to vaṭ ghoṭa ghaṇā,

Byabhi dātar dehe mein, to mein mard maṇyā,

Hāṇe joshī jūngē ghaṇā, jo Lāl kāyam āheīn kalijug mein!

2) Subūhe jo uthī kare, karyo Dulaha jo darshan,

Pāp bhajī pāse thiyā, mūhinjo tājo thiyaro tanu,

Ahiro Lāl Ratan, jo joriyuṇ jore jahan ju!

3) Uttar kha the āyo, muhinjo sūdho Sāṇval Shāhu,

Vaṇa tiṇa sabh sāvā thiyā, sāo thiyarum gāhu,

Māu chave thī puta khe, makhaṇ vathī khau,

Turando tārājīa mein paese lagando pāu,

Ahiro sudho Sāṇval Shāhu jo dīndo dān sabhinī khe!

Boliyo Amar Udere Lāl ke jai!!

Lāl jā jhāti chao Jhulelāl!!

Sindhī Mithrī Bolī! Jehen mein, māu dinī mukhe mihī lolī!

Sasui-Punhu Mumal Rāṇo Rai Diyatch Bijal Kaṇwar Kekayī Rahogaṇ Dodo Chanesar Sumro rāj,

Shāhū Sachal Swami Sindhu Māthurī, Mohanjo Daro Mul-isthan Harappā Devi Hinglāj,

Hemu Hajarein Lakhein Lāl Ratan, aju ba ā Lālaṇ tūhinjo āsro rakhjein sabhinji laaj.

Ishwar jot jage thē sumat de vardān, Varuṇ-dev vālī, palav mein bhariyo sabhnije khushāli!

 

Note : The order of the letters pronunciation exemplified related to above Sindhi Devanagri lipi, Sindhi and Sanskrit (Samskritam). The following are the Vowels, Consonants, Initial, Medial, Equivalents :-

1) AA, aa = ā. Ā ā in Lal, father read as (Lāl, fāther).

2) I, i = I in lily, Sindhu

3) Ī, ī in Laali, vaali (Laalī, vaalī) (Lāli, vāli)

4) N : n in not, nut.

5) ṇ ण ڻ : To be read as (ṇ Roman letter = Devanagri ण, Sindhi ڻ)

Veda-vaṇi to be pronounced (Veda-vāṇī). Also an example

In Advani – ण ڻ (e.g. Advaṇi, Panjwaṇi) to be pronounced correctly!

6.a) b ب : rub, but

6.b) bbe ब॒ ٻ : Bābani.

When we write word bolee – ‘boli’ (bolī), ‘byabhi’. One has to read as ब॒ .

7) ddē ड॒ ڏ : The word ‘dini’ compairing with above word ‘dindo’

then in this pronunciation one has to say ddē ( ड॒ ڏ ).

8) We have tried here to an extent to provide some letters knowledge. If anything is required to further enhance its any form, then, we will be happy and thankful to you; and also will step forward to improvise. Furthermore letters ڍال  ڍي ḍhāl, ḍhē ढ ننڍِي ḍ; ٺي ṭhē ठ; ٽي ṭē ट; ٿي thē थ; ڀي bhē भ; s in sure, Sh in dhanush, r in and ri), and peculiar pronunciation

( ज॒ ڄ jjē = ddžē; ڱ ŋē = ngē ङ; ڳ ggē ग॒; ddāl, ddē ड॒ ڏال – ڏ ) may be touched in some other material.

Thus, reason for giving above material is to have a better, exact uchar of Sindhi language. The greatness of Sindhu civilization Mohan Jo Daro Harappa, its Saahitya, Sanskriti, Sabhyata, cultural importance is there. Therefore, preserving its sweetness, richness; it will be a small seva towards our boli – mother tongue taught by mother, guru and elders! Special thanks to our Māta Pitā Pujya Pushpadevi, Parsram R. Sharma & Pujya Satidevi, Prof.Ramchand K.Sharma in particular for this cause!

Thanks to all! Wish you in advance happy Chaliho 16/7 to 24/8/2015 Vādhāyun!

Jai Jhulelāl!!


Ishwar Parsram Sharma Maharaj – Pandit

Hindu Priest, Hong Kong

Hong Kong : 9498 7557

Hindu Community : Ceremonies, rites, and rituals are performed by Ishwar Maharaj – Pandit as and when required for those devotees in need for different poojas and prayers.